(بسم الله الرحمن الرحیم)

در این صفحه قرائت های قرآن کریم قرار میگیرد

امیدوارم شماهم مثل من از این قرائات لذت ببرید:)

 

 

 

*قرائت شاهکار شیخ محمودشحات انور در سالن اجلاس سران*

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

*قرائت زیبای شیخ محمود شحات سوره های احقاف شمس قدر*

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

*قرائت زیبای شیخ محمودشحات انور سوره های دخان ضحی قدر کوثر*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

*قرائت زیبای شیخ محمود شحات انور در کشور لبنان رمضان 2018*

سوره های نبا+ضحی+تین+قریش+کوثر (کیفیت HD)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~